Slider

  • INFINITY CITY HOTEL
    Hosgeldiniz
  • Modern
  • Seçkin
  • Konforlu

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

INFINITY CITY HOTEL – İNF TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak elde ettiğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”)uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması, önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu çerçevede, aşağıda kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından hangi yöntem ve amaçlarla toplanacağı, işleneceği ve üçüncü kişilere aktarılacağı ve KVKK uyarınca veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar açıklanmıştır.

1.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: Kişisel verilerinizi; şirketimize ait oteller ve diğer fiziki ortamlar ile internet sitesi ve benzeri elektronik ortamlar aracılığıyla Şirketimize yapmış olduğunuz sözlü, yazılı ve elektronik bildirimler veya söz konusu ortamlarla yapmış olduğunuz temaslar ya da grup şirketlerimiz ve acente, tur operatörü gibi şirketimizin hizmet aldığı veya iş ortaklığına giriştiği üçüncü kişiler aracılığıyla yazılı, sözlü veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edebiliriz. Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen şartlar çerçevesinde aşağıda sayılan amaçlar için toplamakta, işlemekte, aktarılmakta ve saklamaktadır.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz; Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizlerle sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, otellerimizde tekrar konaklamanız durumunda, bilgilerinize hızlıca ulaşılabilmesi, şirketimizin hizmetlerinden ve promosyonlarından haberdar edilmeniz, hizmetlerimizin müşteriye özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması ve soru ve taleplerinizin yanıtlanması, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, şirketimizin fiziki ve elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması, özel gün kutlaması, dergi ve benzeri gönderimlerin yapılması, hediye ve promosyon gibi sizler lehine olan işlemlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve ilgili adli ve idari makamlara bildirilmesi ve sizlerle şirket arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi amaçlarıyla, şirketimizce işlenebilmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlarla genel kolluk kuvvetleri ve mevzuat uyarınca bilgi aktarımına izin verilen diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, şirketimizin hakim ortağına, şirketimizin iştiraklerine, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize ve talep veya başvurunuz üzerine diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz. INFINITY CITY HOTEL olarak kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

4.Veri Sahibi Olarak Haklarınız: KVKK m:11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin yeterli bilgi ve açıklama içerek bu talebinizi INFINITY CITY HOTEL – İNF TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.  Cumhuriyet Mah. 39. Sokak No:6 Fethiye / Muğla adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya info@infinitycityhotel.com e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun, taleplerin belirtilenler dışında yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvurularınızı hangi şekillerde iletebileceğiniz şirketimizce ayrıca duyurulacaktır. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilecektir.